Директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА Ольга Сивопляс запевнила, що скорочень по виплаті населенню соціальних пільг та субсидій немає

Директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА Ольга Сивопляс запевнила, що скорочень по виплаті населенню соціальних пільг та субсидій немає

Директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА Ольга Сивопляс розповіла про призначення усіх видів державної допомоги під час прес-конференції, що пройшла 18 березня.

За словами Ольги Вікторівни, сьогодні виникає необхідність проведення роз’яснювальної роботи для населення, адже останнім часом серед громадян поширилась неправдива інформація про скорочення виплат соціальних пільг та субсидій.

Директор департаменту соцзахисту запевнила, що всі пільги, всі види субсидій, всі державні програми, які працювали у 2013 році, безпосередньо продовжують працювати і в теперішньому.

Ольга Сивопляс повідомила, що для виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам доведено субвенцію у сумі 1 млрд. 406 тис. грн., що повністю задовольняє потреби у коштах. Також вона зазначила, що для виплати допомоги по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи, внаслідок психічного розладу, бюджетом спрямовано кошти у сумі 38,3 млн. грн. Такий вид допомоги отримують 1 705 осіб.

Слід підкреслити, що департамент соціального захисту населення області за березень виплатив всі види допомоги і заборгованості не має.

Крім цього, директор департаменту відзначила, що питання виплат соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є дуже важливим. Допомога батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях доведена у сумі 21,5 млн. грн., що на 4,2 мільйони більша ніж у минулому році.

На засідання торкнулися питань стану фінансування інших видів соціальних виплат.

Так, наразі, поставлено на перегляд питання про суму виплати компенсації сім’ям, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, у яких є діти. Зараз діти до 3 років, які відвідують дитячі садки, в місяць отримують на харчування 13 гривень 50 коп., від 3 до 8 років 26 грн.50 коп. За словами Ольги Вікторівни, такі суми є дуже маленькими.

Крім того, згадали і про допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни та воїнам-інтернаціоналістам.

– Враховуючи те, що цей рік є роком воїнів-інтернаціоналістів, був укладений меморандум між громадською організацією цих воїнів, обласною радою та обласною адміністрацією. Сума коштів, яка виплачується кожного року сім’ям загиблих і інвалідам, які мають відношення до війни в Афганістані, складає 1 452 грн., – розповіла виступаюча.

Загалом в області більше 380 тисяч громадян, які є пільговиками. Ольга Сивопляс вважає, що потрібно переглянути питання про пільги, адже певні категорії населення можуть обходитись і без фінансової допомоги, в той час, як іншим її просто не вистачає. Вона говорить, що це питання мають вирішити у вищих органах влади, а поки про жодні скорочення чи урізання пільг мова не йде.

Директор департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА Ольга Сивопляс успокоила, что сокращений по выплате населению социальных льгот и субсидий нет

Директор департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА Ольга Сивопляс рассказала о назначении всех видов государственной помощи на пресс-конференции 18 марта.

По словам Ольги Викторовны, в данный момент возникает необходимость проведения разъяснительной работы для населения, ведь среди граждан распространилась ложная информация о сокращении выплат социальных льгот и субсидий.

Директор департамента соцзащиты заверила, что все льготы, все виды субсидий, все государственные программы, которые работали в 2013 году, непосредственно, продолжают работать и сейчас.

Ольга Сивопляс сообщила, что по выплатам государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам доведено субвенцию в сумме 1 406,9 млн. гривен, что полностью удовлетворяет потребность в средствах. Также она отметила, что на выплаты пособий по уходу за инвалидом 1 или 2 группы, вследствие психического расстройства, бюджетом направлены средства в сумме 38,3 млн. грн. Такой вид помощи получают 1 705 человек.

Следует подчеркнуть, что департамент социальной защиты населения области за март выплатил все виды помощи и задолженности не имеет.

Кроме этого директор департамента отметила, что вопрос выплат социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, является очень важным. Выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях составляют 21,5 млн. грн., что на 4,2 миллиона больше, чем в прошлом году.

На заседании были затронуты вопросы финансирования других видов социальных выплат.

Так, сейчас, поставлен на пересмотр вопрос о сумме выплаты компенсации семьям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, у которых есть дети. Сейчас дети до 3 лет, которые посещают детские сады, в месяц получают на питание 13 гривен 50 коп., от 3 до 8 лет – 26 грн. 50 коп. По словам Ольги Викторовны, такие суммы очень маленькие.

Кроме того, вспомнили и о помощи ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.

– Учитывая то, что этот год является годом воинов-интернационалистов, был заключен меморандум между общественной организацией этих воинов, областным советом и областной администрацией. Сумма средств, которая выплачивается ежегодно семьям погибших и инвалидам, которые имеют отношение к войне в Афганистане, составляет 1 452 грн., – рассказала директор департамента.

Всего в области более 380 тысяч граждан являются льготниками. Ольга Сивопляс считает, что нужно пересмотреть вопрос о льготах, ведь определенные категории населения могут обходиться и без финансовой помощи, в то время, как другим ее просто не хватает. Она говорит, что этот вопрос должны решить в высших органах власти, а пока ни о каких сокращениях или урезании льгот речи не идет.